Денеска ќе се одржи 32. седница на Советот на Општина Охрид

Денеска ќе се одржи 32. седница на Советот на Општина Охрид

Охрид, 11. септември 2023 (ИНПРЕС) – Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот ја свика 32. седница на Советот на општина Охрид.

Истата ќе се одржи денеска, понеделник, 11-ти септември 2023 година со почеток во 09:00 часот во зградата на Општина Охрид со 14 точки на Дневниот ред.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за заштита на животната средина и природата за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за спорт и рекреација за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма за млади и невладини организации за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за урбана опрема – изградба и одржување за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата други комунални услуги за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2023 година.
Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година.
Предлог-одлука за изменување и дополнување на буџетот на ЕЛС Охрид за 2023 година.

извор: ИнПрес фото: ИнПрес